کپرور در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/4/29
6 ماهه 1398/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/14 1399/10/10
9 ماهه 1398/10/30
12 ماهه 1399/3/25
12 ماهه حسابرسی شده 1399/3/31