نعطرين در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1396 سال 1397
3 ماهه 1396/4/27 1397/4/31
3 ماهه حسابرسی شده 1396/5/11
6 ماهه 1396/7/25 1397/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1396/8/17 1397/9/5
9 ماهه 1396/10/30 1397/10/30
12 ماهه 1397/2/6 1398/1/17
12 ماهه 1398/1/17 1398/1/17
12 ماهه حسابرسی شده 1397/2/26 1398/2/4
12 ماهه حسابرسی شده 1398/2/4 1398/2/4