نبروج در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/7/20
6 ماهه 1398/7/29 1399/9/3
6 ماهه حسابرسی شده 1398/8/30
12 ماهه 1399/6/19
12 ماهه حسابرسی شده 1399/7/1