قثابت در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1399 سال 1400
3 ماهه 1398/8/29 1399/8/28
6 ماهه 1398/12/1
6 ماهه حسابرسی شده 1399/2/7
9 ماهه 1399/2/30
12 ماهه 1399/7/28
12 ماهه حسابرسی شده 1399/8/21