قهکمت در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/11/5 1398/11/5
6 ماهه 1399/2/25 1399/2/25
6 ماهه حسابرسی شده 1399/3/13 1399/3/13
9 ماهه 1398/5/1 1399/4/31
12 ماهه 1398/9/30 1399/9/3
12 ماهه حسابرسی شده 1398/10/12