غدشت در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1399 سال 1400
3 ماهه 1398/8/9 1399/7/30
6 ماهه 1398/11/28
6 ماهه حسابرسی شده 1399/2/24
9 ماهه 1399/1/30
12 ماهه 1399/5/29
12 ماهه حسابرسی شده 1399/8/3