غبشهر در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
6 ماهه 1398/4/30 1399/4/29
6 ماهه حسابرسی شده 1398/5/28 1399/5/29
9 ماهه 1398/7/28 1399/7/23
12 ماهه 1398/11/29
12 ماهه حسابرسی شده 1398/12/12