غگل در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/10/30 1398/10/30
6 ماهه 1399/1/30 1399/1/30
9 ماهه 1398/4/29 1399/4/30
12 ماهه 1398/8/25 1399/8/30
12 ماهه حسابرسی شده 1398/10/2