غپينو در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/29 1399/4/29
6 ماهه 1399/7/29 1399/7/29
6 ماهه حسابرسی شده 1399/9/9 1399/9/9
12 ماهه 1399/3/23