غچين در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1399 سال 1400
3 ماهه 1399/8/7 1399/8/7
6 ماهه 1398/11/2
6 ماهه حسابرسی شده 1398/11/29
9 ماهه 1399/1/31
12 ماهه 1399/5/30
12 ماهه حسابرسی شده 1399/7/20