دکيمي در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/4/31
6 ماهه 1398/7/30 1399/7/29
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/27 1399/10/10
9 ماهه 1398/11/8
12 ماهه 1399/2/28
12 ماهه حسابرسی شده 1399/3/24