دفارا در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/15 1399/4/22
6 ماهه 1398/7/29 1399/7/30
9 ماهه 1398/10/24
12 ماهه 1399/2/21
12 ماهه حسابرسی شده 1399/3/12