دالبر در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/25 1399/4/25
6 ماهه 1399/7/29 1399/7/29
6 ماهه حسابرسی شده 1399/9/16 1399/9/16
9 ماهه 1398/10/28
12 ماهه 1399/2/28
12 ماهه حسابرسی شده 1399/3/19