شيران در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1399/1/30 1399/1/30
6 ماهه 1398/4/16 1399/4/25
6 ماهه حسابرسی شده 1398/6/12 1399/6/26
9 ماهه 1398/7/30 1399/8/5
12 ماهه 1398/11/8