شکلر در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/9/30 1398/9/30
6 ماهه 1398/12/29 1398/12/29
6 ماهه حسابرسی شده 1399/1/31 1399/1/31
9 ماهه 1399/3/30 1399/3/30
12 ماهه 1399/7/20 1399/7/20
12 ماهه حسابرسی شده 1399/7/24 1399/7/24