شپديس در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/10/28 1398/10/28
6 ماهه 1399/1/30 1399/1/30
6 ماهه حسابرسی شده 1399/2/29 1399/2/29
9 ماهه 1398/4/29 1399/4/29
12 ماهه 1398/8/29 1399/8/28
12 ماهه حسابرسی شده 1398/9/17 1399/9/12