جریان نقدی دوره ای بترانس

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش