جریان نقدی دوره ای دکيمي

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش