جریان نقدی دوره ای دلقما

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش