جریان نقدی دوره ای پارس

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش