تغییر اجزا سود و زیان دجابر

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1399/31399/6
Change Eps % -88%-64%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل