بکام در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/4/30
6 ماهه 1398/7/29 1399/8/3
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/12 1399/9/24
12 ماهه 1399/3/11
12 ماهه حسابرسی شده 1399/3/11