نماسهم

تاریخ عضویت :

1395-6-31

 

حوزه فعالیت: اقتصادی،

 

مهارت : ادمین

 

توضیحات نویسنده:

 

 

خلاصه عملکرد
متوسط ضرر متوسط سود موفقیت سیگنال
0% 10% 100% 1 کل
0% 10% 100% 1 روزانه
0% -% 0% 0 کوتاه مدت
0% -% 0% 0 میان مدت
0% -% 0% 0 بلند مدت

 

سیگنال های بسته شده

کد سیگنال نام تاریخ صدور تاریخ خاتمه سود مورد انتظار سود اکتسابی عملیات اختتمام
18 شراز 1395-10-19 1395-11-18 8.7%-9.6% 9.9% حد سود