بازده سهام

پالایشگاه نفت بندرعباس


در یک نگاه

معرفی شرکت

شرکت پالایش نفت بندرعباس فعالیت خود را در زمینه تهیه و تأمین نفت خام و میعانات گازي و انجام عملیات پالایش و تولید فرآورد ههاي نفتی و عرضه آن به مشتریان از سال 1376 آغاز نموده و درحال حاضر حدود 18 درصد پالایش نفت خام داخل کشور و به تبع آن فرآورد ههاي نفتی مورد نیاز کشور در پالایشگاه بندرعباس تولید میگردد. در سال 1394 بطور میانگین روزانه 292 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازي در این شرکت پالایش گردیده و روزانه حدود 46 میلیون لیتر فرآورد ههاي نفتی شامل گاز مایع ، بنزین موتور، سوخت هواپیما ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره و فرآورد ههاي ویژه تولید میشود. رشد اقتصادي کشورها و بهبود سطح زندگی مردم منجر به توسعه صنعت و افزایش ظرفی تهاي تولیدي شده است. نیاز روز افزون به سوخت هاي فسیلی و رشد کند تولید انرژ يهاي جایگزین تاثیر به سزایی در موفقی تهاي این صنعت داشته است. پیشرفتهایی که در بخش ارتباطات و حمل و نقل ایجاد شده است، موجب کاهش موانع تجاري و افزایش سرمای هگذار يها در این بخش گردیده است. در صنعت پالایش نفت خام، با توجه به وجود تقاضاي روز افزون براي انواع فرآورد هها، با افزایش ظرفیت پالایشی میتوان حاشیه سود بالاتري ایجاد کرد. استفاده از تکنولوژي بالا در جهت افزایش تولید محصولات سبک و با ارزش همراه با افزایش ضریب پیچیدگی نیز اثري مشابه بر سودآوري شرکت خواهد داشت. چش مانداز شرکت پالایش نفت بندرعباس افزایش بهره وري ودستیابی به جایگاهی برجسته بابهترین عملکردوپاسخگویی به نیازهاي روز مشتریان راهبردهاي آتی در شرکت پالایش نفت بندرعباس، بهبود و بهین هسازي فرآیند عملیات پالایش نفت خام و میعانات گازي و تولید محصولات با ارز ش افزوده بیشتر، حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدي، بهین هسازي مصرف انرژي و کاهش مصرف سوخت و ضایعات؛ تلاش در جهت کاهش آلایندگی محیط زیست، اهتمام در ایجاد هرچه بیشتر بهر هوري به منظور استفاده بهینه از منابع اقتصادي جامعه و توجه خاص به رعایت قوانین، استانداردها و الزامات تعیین شده م یباشد. با توجه به دسترسی شرکت پالایش نفت بندرعباس به آبهاي آزاد و توان تکنولوژیک موجود، دستیابی به بازارهاي رقابتی منطقه و جهانی(علاوه بر بازارهاي جنوب و شرق کشور)کاملاً قابل تحقق خواهد بود. ضمن آنکه با توجه به سیاس تهاي دولت، اولویت نخست توزیع فرآورد ههاي نفتی در داخل ایران و تأمین نیازهاي داخلی کشور می باشد.

محصولات و ظرفیت تولید

انجام عملیات پالایش و فرآوري نفت خام و سایر هیدرو کربو رها و تولید فرآورد ههاي نفتی از قبیل گاز مایع، نفت سفید، سوخت هواپیما، بنزین، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورد ههاي جنبی و انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه و احداث، را ه اندازي و بهر ه برداري از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی ،شیمیایی و مشابه.

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
13.8 13800000 100% 0% 1382-12-17

 

برنامه هیئت مدیره

وفق ابلاغ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی حداکثر ظرفیت تصفیه نفت خام و میعانات گازي شرکت ، معادل 320 هزار بشکه در روز ( 000 ر 800 ر 116 بشکه در سال) تعیین گردیده است. کل نفت خام دریافتی 1394 معادل 891 ر 439 ر 98 بشکه میباشد. کل میعانات گازي 1394 معادل 466 ر 642 ر 8 بشکه میباشد. نفت خام خوراك دستگاهها در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 معادل 711 ر 838 ر 97 بشکه میباشد. میعانات گازي خوراك دستگاهها در سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 معادل 961 ر 537 ر 8 بشکه میباشد.

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت درامدی

ترکیب هزینه ای

وضعیت نقدینگی

سود آوری سال جاری

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

وضعیت رقبا در بازار

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 95 سال 94 گزارش
1395-1-11 1394-2-9 پیش بینی بودجه
1395-6-13 1394-6-7 سه ماهه
1395-9-21 1394-12-24 شش ماهه
1395-10-13 1395-1-14 حسابرسی شده ششم ماهه
1395-12-3 1394-12-25 نه ماهه

1396-02-31

1395-3-18 سالانه

1396-04-31

1395-4-28 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 21% 94
6% -5% 93
15% -63% 92
38% 680% 91

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

راهنمای کاربری بازده سهام

تحلیل جالب و کاملی است

 


نفت سفيد


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 110816493 145964129 264909196 400779395 165221548
خالص درامد عملیاتی 6852679 675253 7951850 38335903 13756212
خالص درامد غیر عملیاتی 158253 222107 311905 416485 92683
سود کل 5629250 865192 6899884 31025450 10564241
ذخیره انباشته 8985006 6115756 12410122 32613395 10293312
ارزش بازاری 76452000 63066000 76272600 146431800 100822800

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 2964275 4148947 8204063 12751492 5228530
خالص درامد عملیاتی 183305 19193 246263 1219723 435323
خالص درامد غیر عملیاتی 4233 6313 9659 13251 2933
سود کل 150579 24592 213684 987128 334311
ذخیره انباشته 240343 173836 384333 1037651 325737
ارزش بازاری 2045046 1792615 2362112 4658982 3190595
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35181 32290 31430 31600

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 110816493 145964129 264909196 400779395 165221548
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -102592647 -144013567 -254327344 -361314822 -150006920
هزینه های اداری عمومی -1496390 -1705313 -2499764 -1128670 -1458416
هزینه های مالی -230537 -58999 0 0 -220941
مالیات بر درامد -1354909 -165976 -1652751 -7726938 -3063713

 

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 2964275 4148947 8204063 12751492 5228530
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -2744293 -4093505 -7876351 -11495859 -4747055
هزینه های اداری و فروش -40028 -48473 -77417 -35911 -46153
هزینه های مالی -6167 -1678 0 0 -6992
مالیات بر درامد -36244 -4718 -51185 -245846 -96953
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35181 32290 31430 31600

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 4783128 8388607 8388607 8388607 0
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی -1542300 -6089666 -8388608 -1720595 0
فعالیتهای سرمایه گذاری -340967 -3461935 -1088395 -6174804 0
تامین مالی -1481703 1522176 0 0 0
جریان نقدی ازاد 4442161 4926672 7300212 2213803 0
خالص هزینه بهره 275260 68495 0 0 0
بازده نقدی 6% 7% 10% 3% 0%

 

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 127945 238441 259789 266898 0
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی -41256 -173096 -259790 -54744 0
فعالیتهای سرمایه گذاری -9121 -98404 -33707 -196463 0
تامین مالی -39635 43266 0 0 0
جریان نقدی ازاد 118825 140037 226082 70435 0
خالص هزینه بهره 7363 1947 0 0 0
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35181 32290 31430 31600

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش نه ماهه
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود سالانه تحقق یافته 40.8
پیشرو پایان سال EPS 50.5
تخمینی پایان سال EPS 71.27
تخمینی پایان سال P/E 7.77

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه 7% 18% 12%
شش ماهه - 20% 59%
نه ماهه - -175% 81%
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه -51% +8.37% (+9.17%)
شش ماهه -3891% -10.97% (-10.34)%
شش ماهه حسابرسی شده -3892% -10.67% (-10.02)%
نه ماهه 1064% -10.41% (-9.78)%
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش9 ماهه 50%

 

بازده سهام