بازده سهام

شتران


در یک نگاه

معرفی شرکت

شركت پالايش نفت تهران (سهاميخاص) بر اساس بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و بند 4 ماده 7 فصل دوم اساسنامه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران به عنوان شركت فرعي شركت ملي پالايش و پخش 1377 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري /07/ فرآوردههاي نفتي ايران تأسيس و تحت شماره 144508 به تاريخ 26 تهران به ثبت رسيده است.

محصولات و ظرفیت تولید

فرآوردههاي اصلي شامل گازمايع، بنزين، نفتسفيد، نفتگاز، نفتكوره و سوختهاي هوايي سبك و سنگين ميباشد كه جهت توزيع به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران تحويل ميگردد. 5 عرضه و نفت سفيد و نفتگاز توليدي اين شركت با گوگرد كمتر از ppm بنزين توليدي در اين شركت با گوگرد كمتر ازppm 40 و 50 (كه در حد استانداردهاي كشورهاي پيشرفته دنيا محسوب ميشود) توليد ميگردد.

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
0.06122 61220 100% 0% 1383-2-6
0.476599 476599 100% 0% 1393-5-26
3.680302 3680302 100% 0% 1393-11-15
8 8000000 100% 0% 1394-12-15
12 12000000 100% 0% 1395-2-22
16 16000000 100% 0% 1395-11-10

 

برنامه هیئت مدیره

در آيندهاي نه چندان دور توليد فرآوردههاي منطبق با استانداردهاي روز دنيا، رمز پايداري توليد در شركتهاي پالايشي خواهد بود. با عنايت به اينكه به زودي پالايشگاههاي جديد نظير ستاره خليج فارس فرآوردههاي نفتي نظير بنزين را با كيفيت بالا و منطبق با استانداردهاي روز دنيا، در بازار عرضه خواهند نمود، لذا در شرايط آتي، بازار رقابتي شديدي براي فرآوردههاي نفتي مخصوصاً بنزين ايجاد خواهد شد. درصورت عدم وجود برنامهريزي دقيق و پايدار نسبت به بازار و شرايط پيش رو، پالايشگاههايي كه فرآوردههاي آنها داراي انحراف نسبت به استانداردهاي مشخص شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد، در خوشبينانهترين حالت مشمول جرايم بسيار سنگين و در شرايط بدبينانه به علت عدم فروش فرآوردهها، منجر به تعطيلي پالايشگاهها خواهد شد. و بنزنزدا با CCR به همين منظور و در راستاي افزايش كمي و كيفي و بنزين توليدي اين شركت، پروژه احداث واحد سرمايهگذاري بالغ بر 200 ميليون دلار در دست اقدام ميباشد.

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت درامدی

ترکیب هزینه ای

وضعیت نقدینگی

سود آوری سال جاری

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

وضعیت رقبا در بازار

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 96 سال 95 گزارش
1396-5-7 1395-2-28 پیش بینی بودجه
1396-5-30 1396-5-30 سه ماهه
1396-9-26 1395-9-17 شش ماهه
1396-11-4 1395-9-20 حسابرسی شده ششم ماهه
1396-12-3 1395-12-1 نه ماهه

1397-02-31

1396-4-19 سالانه

1397-04-31

1396-4-20 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 83% 95
3% (338%) -46% (289%) 94
8% (5920%) -22% (5890%) 93
12% -99% 92
0% 0% 91

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

بازده سهام

عالی

 


حلال


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام

فروش عالی


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 117234982 130867017 121087592 201282357 236689119
خالص درامد عملیاتی 10277629 10385702 2450416 2562365 10082010
خالص درامد غیر عملیاتی 276119 0 0 1607130 1634552
سود کل 9407718 9278011 2661603 3310388 9166236
ذخیره انباشته 10608476 9532086 5345731 7161580 11808210
ارزش بازاری 69792000 37920000 28560000 19616010 47792985

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 2360134 3462731 3458854 6233581 7530675
خالص درامد عملیاتی 206905 274804 69995 79354 320776
خالص درامد غیر عملیاتی 5558 0 0 49771 52006
سود کل 189392 245495 76028 102520 291639
ذخیره انباشته 213566 252218 152700 221789 375698
ارزش بازاری 1405029 1003360 815814 607495 1520617
نرخ تسریع ارز دلاری 49673 37793 35008 32290 31430

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 117234982 130867017 121087592 201282357 236689119
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -105262166 -119356875 -117421600 -197400184 -225190754
هزینه های اداری عمومی -1902365 -1622330 -1395458 -1319808 -1447580
هزینه های مالی -7911 -110443 -70338 -281460 -382593
مالیات بر درامد -2109168 -2016505 -693212 -577647 -2167733

 

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 2360134 3462731 3458854 6233581 7530675
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -2119103 -3158175 -3354137 -6113354 -7164835
هزینه های اداری و فروش -38298 -42927 -39862 -40874 -46058
هزینه های مالی -160 -2923 -2010 -8717 -12173
مالیات بر درامد -42462 -53357 -19802 -17890 -68971
نرخ تسریع ارز دلاری 49673 37793 35008 32290 31430

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 1256830 2057409 7430311 5457280
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 -372700 1800 -183857 -47215
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -560069 -992598 -2369231 -2019656
تامین مالی 0 -757695 -64252 -2629173 -3027079
جریان نقدی ازاد 0 696761 950831 4947100 3437612
خالص هزینه بهره 0 130161 84872 323276 455767
بازده نقدی 0% 1% 1% 8% 6%

 

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 33255 58769 230111 173632
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 -9862 51 -5694 -1503
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -14820 -28354 -73374 -64259
تامین مالی 0 -20049 -1836 -81424 -96312
جریان نقدی ازاد 0 18436 27160 153208 109373
خالص هزینه بهره 0 3444 2424 10012 14501
نرخ تسریع ارز دلاری 49673 37793 35008 32290 31430

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش نه ماهه
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود سالانه تحقق یافته 58.8
پیشرو پایان سال EPS 59.7
تخمینی پایان سال EPS 130.4
تخمینی پایان سال P/E 3.35

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه -3% - 35%
شش ماهه - 48% 64%
نه ماهه - 81% 98%
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه - -
شش ماهه 341% +62.54% (+62.54%)
شش ماهه حسابرسی شده 341% +81.53% (+81.53%)
نه ماهه 110% +97.2% (+97.2%)
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش9 ماهه 133%

 

بازده سهام