بازده سهام

پالایشگاه نفت تهران


در یک نگاه

معرفی شرکت

شركت پالايش نفت تهران (سهاميخاص) بر اساس بند الف ماده 5 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران و بند 4 ماده 7 فصل دوم اساسنامه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران به عنوان شركت فرعي شركت ملي پالايش و پخش 1377 در اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري /07/ فرآوردههاي نفتي ايران تأسيس و تحت شماره 144508 به تاريخ 26 تهران به ثبت رسيده است.

محصولات و ظرفیت تولید

فرآوردههاي اصلي شامل گازمايع، بنزين، نفتسفيد، نفتگاز، نفتكوره و سوختهاي هوايي سبك و سنگين ميباشد كه جهت توزيع به شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران تحويل ميگردد. 5 عرضه و نفت سفيد و نفتگاز توليدي اين شركت با گوگرد كمتر از ppm بنزين توليدي در اين شركت با گوگرد كمتر ازppm 40 و 50 (كه در حد استانداردهاي كشورهاي پيشرفته دنيا محسوب ميشود) توليد ميگردد.

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
0.06122 61220 100% 0% 1383-2-6
0.476599 476599 100% 0% 1393-5-26
3.680302 3680302 100% 0% 1393-11-15
8 8000000 100% 0% 1394-12-15
12 12000000 100% 0% 1395-2-22

 

برنامه هیئت مدیره

در آيندهاي نه چندان دور توليد فرآوردههاي منطبق با استانداردهاي روز دنيا، رمز پايداري توليد در شركتهاي پالايشي خواهد بود. با عنايت به اينكه به زودي پالايشگاههاي جديد نظير ستاره خليج فارس فرآوردههاي نفتي نظير بنزين را با كيفيت بالا و منطبق با استانداردهاي روز دنيا، در بازار عرضه خواهند نمود، لذا در شرايط آتي، بازار رقابتي شديدي براي فرآوردههاي نفتي مخصوصاً بنزين ايجاد خواهد شد. درصورت عدم وجود برنامهريزي دقيق و پايدار نسبت به بازار و شرايط پيش رو، پالايشگاههايي كه فرآوردههاي آنها داراي انحراف نسبت به استانداردهاي مشخص شده توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران باشد، در خوشبينانهترين حالت مشمول جرايم بسيار سنگين و در شرايط بدبينانه به علت عدم فروش فرآوردهها، منجر به تعطيلي پالايشگاهها خواهد شد. و بنزنزدا با CCR به همين منظور و در راستاي افزايش كمي و كيفي و بنزين توليدي اين شركت، پروژه احداث واحد سرمايهگذاري بالغ بر 200 ميليون دلار در دست اقدام ميباشد.

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت درامدی

ترکیب هزینه ای

وضعیت نقدینگی

سود آوری سال جاری

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

وضعیت رقبا در بازار

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 95 سال 94 گزارش
1395-2-28 1394-3-21 پیش بینی بودجه

1395-04-31

1394-7-14 سه ماهه
1395-9-17 1395-9-17 شش ماهه
1395-9-20 1394-9-25 حسابرسی شده ششم ماهه
1395-12-1 1394-11-21 نه ماهه

1396-02-31

1395-2-29 سالانه

1396-04-31

1395-4-13 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 11% (44) 94
8% (5920%) -22% (5890%) 93
12% -99% 92
0% 0% 91

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

راهنمای کاربری بازده سهام

عالی

 


حلال


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام

فروش عالی


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 87890645 120791784 201282357 236689119 117626346
خالص درامد عملیاتی 4187701 2156349 2562365 10082010 2565175
خالص درامد غیر عملیاتی 100324 0 1607130 1634552 660687
سود کل 3945888 2625851 3310388 9166236 2440924
ذخیره انباشته 4007297 2486282 7161580 11808210 3088312
ارزش بازاری 31680000 28560000 19616010 47792985 -

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 2351023 3450405 6233581 7530675 -
خالص درامد عملیاتی 112018 61595 79354 320776 -
خالص درامد غیر عملیاتی 2683 0 49771 52006 -
سود کل 105550 75007 102520 291639 -
ذخیره انباشته 107192 71020 221789 375698 -
ارزش بازاری 847421 815814 607495 1520617 -
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35008 32290 31430 31700

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 87890645 120791784 201282357 236689119 117626346
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -82668872 -117419859 -197400184 -225190754 -114175484
هزینه های اداری عمومی -1245123 -1395458 -1319808 -1447580 -854462
هزینه های مالی -3800 -70338 -281460 -382593 -141445
مالیات بر درامد -963951 -434897 -577647 -2167733 -643493

 

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 2351023 3450405 6233581 7530675 3710610
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -2211344 -3354087 -6113354 -7164835 -3601751
هزینه های اداری و فروش -33307 -39862 -40874 -46058 -26955
هزینه های مالی -102 -2010 -8717 -12173 -4462
مالیات بر درامد -25786 -12423 -17890 -68971 -20300
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35008 32290 31430 31700

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 1256830 2057409 7430311 5457280 6784468
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی -372700 1800 -183857 -47215 -2461693
فعالیتهای سرمایه گذاری -560069 -992598 -2369231 -2019656 -1498074
تامین مالی -757695 -64252 -2629173 -3027079 0
جریان نقدی ازاد 696761 950831 4947100 3437612 5286382
خالص هزینه بهره 4546 80332 323276 455767 170954
بازده نقدی 2% 3% 17% 12% 17%

 

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 33619 58769 230111 173632 214021
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی -9970 51 -5694 -1503 -77656
فعالیتهای سرمایه گذاری -14982 -28354 -73374 -64259 -47258
تامین مالی -20268 -1836 -81424 -96312 0
جریان نقدی ازاد 18637 27160 153208 109373 166762
خالص هزینه بهره 122 2295 10012 14501 5393
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35008 32290 31430 31700

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش نه ماهه
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود سالانه تحقق یافته 24.7
پیشرو پایان سال EPS 32.9
تخمینی پایان سال EPS 56.86
تخمینی پایان سال P/E 4.64

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه -100% 43% 0%
شش ماهه - - 64%
نه ماهه - 55% 75%
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه - -
شش ماهه 88% 0% (0)%
شش ماهه حسابرسی شده 88% +213.31% (+225.08%)
نه ماهه 136% +36.04% (+43.67%)
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش9 ماهه -28%

 

بازده سهام