بازده سهام

پالايش نفت لاوان


در یک نگاه

معرفی شرکت

وارد نشده

محصولات و ظرفیت تولید

وارد نشده

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
1.143422 1143422 100% 0% 1386-12-5

 

برنامه هیئت مدیره

وارد نشده

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت درامدی

ترکیب هزینه ای

وضعیت نقدینگی

سود آوری سال جاری

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

وضعیت رقبا در بازار

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 95 سال 94 گزارش

1394-12-01

1393-12-01

پیش بینی بودجه
1395-8-5 1394-9-4 سه ماهه
1395-11-4 1394-10-3 شش ماهه
1395-11-16 1394-10-9 حسابرسی شده ششم ماهه
1395-12-18 1394-11-27 نه ماهه

1396-02-31

1395-4-26 سالانه

1396-04-31

1395-4-27 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 62% 94
13% 0% 93
7% -47% 92
0% 0% 91

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

راهنمای کاربری بازده سهام

بسیار خوب

 


گازمايع


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 20032284 28129394 42834214 75821854 50230270
خالص درامد عملیاتی 437778 46714 -2618248 3368052 1934833
خالص درامد غیر عملیاتی 12548 -20972 -14817 21414 56168
سود کل 267497 24826 -2633065 3086739 1840636
ذخیره انباشته -150623 -418120 -442946 3333540 328937
ارزش بازاری 15893566 9805987 21725018 21725018 -

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 535851 799562 1362844 2412403 -
خالص درامد عملیاتی 11710 1327 -83305 107160 -
خالص درامد غیر عملیاتی 335 -597 -472 681 -
سود کل 7155 705 -83776 98209 -
ذخیره انباشته -4030 -11885 -14094 106062 -
ارزش بازاری 425144 278730 691219 691219 -
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35181 31430 31430 31050

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 20032284 28129394 42834214 75821854 50230270
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -19099083 -27504454 -44816193 -72104495 -47995966
هزینه های اداری عمومی -495423 -578226 -636269 -349307 -249050
هزینه های مالی -108785 -916 0 0 0
مالیات بر درامد -74044 0 0 -302727 -150365

 

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 535851 799562 1362844 2412403 1617722
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -510890 -781799 -1425905 -2294130 -1545764
هزینه های اداری و فروش -13253 -16436 -20245 -11114 -8021
هزینه های مالی -2910 -27 0 0 0
مالیات بر درامد -1981 0 0 -9632 -4843
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35181 31430 31430 31050

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 0 1471435 2609978 2138576 0
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 -556082 -853575 -468597 0
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -426834 -957791 -1252252 0
تامین مالی 0 -1345 -340521 -631152 0
جریان نقدی ازاد 0 1044601 1652187 886324 0
خالص هزینه بهره 132368 916 0 0 0
بازده نقدی 1% 7% 10% 6% 0%

 

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 0 41824 83040 68042 0
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 -15807 -27158 -14910 0
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -12133 -30474 -39843 0
تامین مالی 0 -39 -10835 -20082 0
جریان نقدی ازاد 0 29692 52567 28199 0
خالص هزینه بهره 3541 26 0 0 0
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35181 31430 31430 31050

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

شرکت در پیش بینی گزارش 9 ماهه گزارش 8 ماهه ارائه نموده است 

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش نه ماهه
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود سالانه تحقق یافته 23.4
پیشرو پایان سال EPS -12.9
تخمینی پایان سال EPS -81.78
تخمینی پایان سال P/E -17

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه 173% 76% -137%
شش ماهه - - 0%
نه ماهه - 109% -181%
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه -55% +70.79% (+70.79%)
شش ماهه -106% +55.41% (+55.41%)
شش ماهه حسابرسی شده -106% +50.68% (+50.68%)
نه ماهه -120% +14.79% (+14.79%)
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش9 ماهه -92%

 

بازده سهام