بازده سهام

شاوان


در یک نگاه

معرفی شرکت

وارد نشده

محصولات و ظرفیت تولید

وارد نشده

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
1.143422 1143422 100% 0% 1386-12-5

 

برنامه هیئت مدیره

وارد نشده

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت درامدی

ترکیب هزینه ای

وضعیت نقدینگی

سود آوری سال جاری

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

وضعیت رقبا در بازار

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 96 سال 95 گزارش
1396-5-9 1394-12-12 پیش بینی بودجه
1396-5-31 1395-8-5 سه ماهه
1396-9-21 1395-11-4 شش ماهه
1396-10-20 1395-11-16 حسابرسی شده ششم ماهه
1396-12-15 1395-12-18 نه ماهه

1397-02-31

1396-4-19 سالانه

1397-04-31

1396-4-21 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 68% 95
0% 13% 94
13% 0% 93
7% -47% 92
0% 0% 91

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

بازده سهام

 


گازمايع


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 26362696 29013288 28129394 42834214 75821854
خالص درامد عملیاتی 932347 1207089 46714 -2618248 3368052
خالص درامد غیر عملیاتی 342577 -9814 -20972 -14817 21414
سود کل 1065146 1106773 24826 -2633065 3086739
ذخیره انباشته 1124786 654220 -418120 -442946 3333540
ارزش بازاری 16504153 14955960 9805987 21725018 21725018

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 530724 768665 799562 1362844 2412403
خالص درامد عملیاتی 18769 31980 1327 -83305 107160
خالص درامد غیر عملیاتی 6896 -261 -597 -472 681
سود کل 21443 29322 705 -83776 98209
ذخیره انباشته 22643 17332 -11885 -14094 106062
ارزش بازاری 332256 396237 278730 691219 691219
نرخ تسریع ارز دلاری 49673 37745 35181 31430 31430

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 26362696 29013288 28129394 42834214 75821854
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -25087061 -27272830 -27504454 -44816193 -72104495
هزینه های اداری عمومی -343288 -533369 -578226 -636269 -349307
هزینه های مالی 0 -80367 -916 0 0
مالیات بر درامد -209778 -10135 0 0 -302727

 

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
فروش 530724 768665 799562 1362844 2412403
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -505045 -722555 -781799 -1425905 -2294130
هزینه های اداری و فروش -6911 -14131 -16436 -20245 -11114
هزینه های مالی 0 -2130 -27 0 0
مالیات بر درامد -4224 -269 0 0 -9632
نرخ تسریع ارز دلاری 49673 37745 35181 31430 31430

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/9 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 0 1471435 2609978 2138576
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 0 -556082 -853575 -468597
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 0 -426834 -957791 -1252252
تامین مالی 0 0 -1345 -340521 -631152
جریان نقدی ازاد 0 0 1044601 1652187 886324
خالص هزینه بهره 0 81096 916 0 0
بازده نقدی 0% 0% 6% 10% 5%

 

(هزار دلار) 1396/9 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 0 41824 83040 68042
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 0 -15807 -27158 -14910
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 0 -12133 -30474 -39843
تامین مالی 0 0 -39 -10835 -20082
جریان نقدی ازاد 0 0 29692 52567 28199
خالص هزینه بهره 0 2149 26 0 0
نرخ تسریع ارز دلاری 49673 37745 35181 31430 31430

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش نه ماهه
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود سالانه تحقق یافته 93.2
پیشرو پایان سال EPS 118.7
تخمینی پایان سال EPS -717.99
تخمینی پایان سال P/E -2.01

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه -416% -137% 14%
شش ماهه - - 48%
نه ماهه - 72% 79%
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه -200% -1.06% (-1.06)%
شش ماهه 1161% +20.53% (+20.53%)
شش ماهه حسابرسی شده 1062% +29.15% (+29.15%)
نه ماهه 298% +11.18% (+11.18%)
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش9 ماهه -848%

 

بازده سهام