بازده سهام

پالايش نفت اصفهان


در یک نگاه

معرفی شرکت

ثبت نشده

محصولات و ظرفیت تولید

ثبت نشده

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
4.162258 4162258 100% 0% 1386-12-26
10 10000000 100% 0% 1393-1-21
20 20000000 100% 0% 1394-7-5

 

برنامه هیئت مدیره

ثبت نشده

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت درامدی

ترکیب هزینه ای

وضعیت نقدینگی

سود آوری سال جاری

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

وضعیت رقبا در بازار

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 95 سال 94 گزارش
1394-12-27 1394-2-28 پیش بینی بودجه

1395-04-31

1394-6-10 سه ماهه
1395-10-20 1394-11-24 شش ماهه
1395-10-28 1394-11-25 حسابرسی شده ششم ماهه
1395-11-3 1394-11-24 نه ماهه

1396-02-31

1395-4-28 سالانه

1396-04-31

1395-4-28 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 18% 94
13% (113%) -40% (60%) 93
32% (172%) 0% (140%) 92
43% 0% 91

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

راهنمای کاربری بازده سهام

 


وکيوم باتوم


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 126845948 193441191 300595248 366206457 271302626
خالص درامد عملیاتی 4311349 5087416 3680262 14945575 9046071
خالص درامد غیر عملیاتی 16190 2526754 3908577 7711652 3876373
سود کل 4040088 6612284 6754764 19730948 10927995
ذخیره انباشته 47414 4497982 15999997 27549525 16591194
ارزش بازاری 63200000 53600000 59410000 - -

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 3393054 5498456 9254779 - -
خالص درامد عملیاتی 115326 144606 113308 - -
خالص درامد غیر عملیاتی 433 71821 120337 - -
سود کل 108069 187950 207966 - -
ذخیره انباشته 1268 127852 492610 - -
ارزش بازاری 1690563 1523550 1829126 - -
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35181 32480 - 31600

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 126845948 193441191 300595248 366206457 271302626
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -122369555 -187498079 -296318129 -351625186 -261854124
هزینه های اداری عمومی -1471798 -2843305 -2418841 -1051771 -1557508
هزینه های مالی 0 0 0 0 0
مالیات بر درامد -865508 -1001886 -834075 -2926279 -1994449

 

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
فروش 3393054 5498456 9254779 0 8585526
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -3273314 -5329527 -9123096 0 -8286523
هزینه های اداری و فروش -39370 -80820 -74472 0 -49289
هزینه های مالی 0 0 0 0 0
مالیات بر درامد -23152 -28479 -25680 0 -63116
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35181 32480 - 31600

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1395/9 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 3232763 8388607 8388607 -4630006 8388607
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 46223 -8388608 -8388608 -7051825 -1782851
فعالیتهای سرمایه گذاری -2469221 -5418997 -7748490 -3637892 -2161532
تامین مالی 0 0 0 0 0
جریان نقدی ازاد 741734 2472843 640117 -8071131 5927075
خالص هزینه بهره 0 0 0 0 0
بازده نقدی 1% 4% 1% -13% 9%

 

(هزار دلار) 1395/9 1394 1393 1392 1391
جریان نقدی عملیاتی 86474 238441 258269 0 265462
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 1236 -238442 -258270 0 -56420
فعالیتهای سرمایه گذاری -66051 -154032 -238562 0 -68403
تامین مالی 0 0 0 0 0
جریان نقدی ازاد 19840 70289 19708 0 187565
خالص هزینه بهره 0 0 0 0 0
نرخ تسریع ارز دلاری 37384 35181 32480 - 31600

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش نه ماهه
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود سالانه تحقق یافته 20.2
پیشرو پایان سال EPS 26.6
تخمینی پایان سال EPS 40.43
تخمینی پایان سال P/E 7.82

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه -100% 22% 0%
شش ماهه - - 32%
نه ماهه - 68% 76%
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه - -
شش ماهه -43% -15.84% (-9.39)%
شش ماهه حسابرسی شده -43% -17.26% (-10.81)%
نه ماهه -5% -18.23% (-11.77)%
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش9 ماهه -99%

 

بازده سهام