بازده سهام

شپنا


در یک نگاه

معرفی شرکت

ثبت نشده

محصولات و ظرفیت تولید

ثبت نشده

افزایش سرمایه

توضیحات تعداد سهم سرمایه محل تامین تاریخ
میلیون عدد میلیون ریال اندوخته نقدی
4.162258 4162258 100% 0% 1386-12-26
10 10000000 100% 0% 1393-1-21
20 20000000 100% 0% 1394-7-5

 

برنامه هیئت مدیره

ثبت نشده

برنامه های بلند مدت

 


نسبت های مالی

وضعیت درامدی

ترکیب هزینه ای

وضعیت نقدینگی

سود آوری سال جاری

 

تاریخی P/E ارزش گذاری

وضعیت رقبا در بازار

 


صورت های مالی

بازده سهام

سال 96 سال 95 گزارش
1396-9-5 1394-12-27 پیش بینی بودجه
1386-5-28 1396-5-28 سه ماهه

1396-07-31

1395-10-20 شش ماهه

1396-08-30

1395-10-28 حسابرسی شده ششم ماهه

1395-11-3 نه ماهه

1396-4-24 سالانه

1396-4-25 حسابرسی شده سالانه

 

بازده سهم

بازده سهام

بازده نقدی بازده قیمتی سال
- 73% 95
7% (-87%) -5% (-99%) 94
18% (118%) -15% (85%) 93
6% (146%) -87% (53%) 92
12% 57% 91

آمار فورش و تولید شرکت

تولید

بازده سهام

 


وکيوم باتوم


تاریخی P/E ارزش گذاری

تاریخی P/E ارزش گذاری

بازده سهام


وضعیت رقبا در بازار

سهم فروش در بین رقبا

بازده سهام


 

 


نسبت های مالی

نسبت های مالی

بازده سهام


 

 

وضعیت درامدی

وضعیت درآمدی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/3 1395 1394 1393 1392
فروش 45862713 193441191 28129394 300595248 366206457
خالص درامد عملیاتی 4231217 4916200 46714 3680262 14945575
خالص درامد غیر عملیاتی 74250 0 -20972 3908577 7711652
سود کل 3565336 6547545 24826 6754764 19730948
ذخیره انباشته 2503039 1736067 -418120 15999997 27549525
ارزش بازاری 92740000 60920000 53600000 59410000 269990000

(هزار دلار) 1396/3 1395 1394 1393 1392
فروش 1096328 5124948 799562 9254779 11707367
خالص درامد عملیاتی 101145 130247 1327 113308 477799
خالص درامد غیر عملیاتی 1774 0 -597 120337 246536
سود کل 85227 173467 705 207966 630784
ذخیره انباشته 59834 45994 -11885 492610 880739
ارزش بازاری 2216910 1613989 1523550 1829126 8631394
نرخ تسریع ارز دلاری 41833 37745 35181 32480 31280

ترکیب هزینه ای

ترکیب هزینه ای

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/3 1395 1394 1393 1392
فروش 45862713 193441191 28129394 300595248 366206457
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -41482225 -187498079 -27504454 -296318129 -351625186
هزینه های اداری عمومی -639851 -3014522 -578226 -2418841 -1051771
هزینه های مالی 0 0 -916 0 0
مالیات بر درامد -872772 -1066625 0 -834075 -2926279

 

(هزار دلار) 1396/3 1395 1394 1393 1392
فروش 1096328 5124948 799562 9254779 11707367
هزینه تمام شده کالای فروش رفته -991615 -4967495 -781799 -9123096 -11241215
هزینه های اداری و فروش -15296 -79866 -16436 -74472 -33625
هزینه های مالی 0 0 -27 0 0
مالیات بر درامد -20864 -28259 0 -25680 -93552
نرخ تسریع ارز دلاری 41833 37745 35181 32480 31280

وضعیت نقدینگی

وضعیت نقدینگی

بازده سهام

 

(میلیون ریال) 1396/3 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 3232763 8388607 8388607 -4630006
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 46223 -8388608 -8388608 -7051825
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -2469221 -5418997 -7748490 -3637892
تامین مالی 0 0 0 0 0
جریان نقدی ازاد 0 741734 2472843 640117 -8071131
خالص هزینه بهره 0 0 916 0 0
بازده نقدی 0% 1% 3% 1% -9%

 

(هزار دلار) 1396/3 1395 1394 1393 1392
جریان نقدی عملیاتی 0 85647 238441 258269 -148019
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی 0 1224 -238442 -258270 -225442
فعالیتهای سرمایه گذاری 0 -65419 -154032 -238562 -116301
تامین مالی 0 0 0 0 0
جریان نقدی ازاد 0 19651 70289 19708 -258029
خالص هزینه بهره 0 0 26 0 0
نرخ تسریع ارز دلاری 41833 37745 35181 32480 31280

سود آوری سال جاری

سود آوری سال جاری

بازده سهام

تخمین سود هر سهم مبتنی بر گزارش سه ماهه
پیش بینی مقدار (تومان)
تخمین سود شش ماهه تحقق یافته 35.62
پیشرو پایان سال EPS 60
تخمینی پایان سال EPS 97.19
تخمینی پایان سال P/E 4.77

بازده سهام

پوشش بودجه تعدیل بودجه سال قبل سال جاری
سه ماهه -52% - 30%
شش ماهه - 32% -
نه ماهه - 76% -
سالانه - - -

 

بازده سهام

گزارش تغییر بازده
سه ماهه - -
شش ماهه - -
شش ماهه حسابرسی شده - -
نه ماهه - -
سالانه - -
سالانه حسابرسی شده - -
سود انباشته گزارش3 ماهه -

 

بازده سهام