تغییر اجزا سود و زیان چکاپا

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/61397/91397/111397/12
Change Eps % -136%--147%
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل