تغییر اجزا سود و زیان شپاس

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/21397/31397/61397/91397/12
Change Eps % -46%-64%7%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل