یک نسبت بالا  نشان می‌دهد که ممکن است یک شرکت قادر به پرداخت بدهی خود به روش مناسب نباشد و درجه‌بندی اعتبار پایین را برای شرکت تضمین نماید .