اهمیت دوره بازپرداخت بدهی در تجزیه و تحلیل صورت مالی (قسمت دوم)

یکی از مهم ترین بخش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت، توانایی باز پرداخت بدهی ها است. توانایی باز پرداخت بدهی ها امکان موفقیت مالی و توانایی پوشش بدهی های بلند مدت شرکت را نشان میدهد.

مالکیت مادی و معنوی این سایت متعلق است به namasashm.com