چکاپا در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1396 سال 1397
3 ماهه 1397/1/6
6 ماهه 1396/5/7
6 ماهه حسابرسی شده 1396/6/25 1397/4/31
9 ماهه 1396/7/12
11 ماهه 1396/8/19
12 ماهه 1396/11/10
12 ماهه حسابرسی شده 1396/12/15 1397/10/22