قصفها در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/4/31
6 ماهه 1398/7/30 1399/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/19 1399/9/30
12 ماهه حسابرسی شده 1399/4/8