غاذر در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/29 1399/4/29
6 ماهه 1398/8/1 1399/7/29
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/14 1399/9/20
12 ماهه 1399/2/30
12 ماهه حسابرسی شده 1399/4/14