غمينو در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/4/30 1399/4/29
6 ماهه 1398/7/29 1399/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1398/8/30 1399/8/17
12 ماهه 1399/2/15
12 ماهه حسابرسی شده 1399/2/21