غشهداب در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1398/5/3 1399/4/30
6 ماهه 1398/8/1 1399/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/14
9 ماهه 1398/10/30
12 ماهه 1399/3/27
12 ماهه حسابرسی شده 1399/5/1