کگهر در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1398 سال 1399
3 ماهه 1399/3/26 1399/3/26
6 ماهه 1399/4/31 1399/4/31
6 ماهه حسابرسی شده 1398/9/18 1399/8/29
9 ماهه 1399/9/30 1399/9/30
12 ماهه حسابرسی شده 1399/3/20