جریان نقدی دوره ای کگهر

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش