ترازنامه دوره ای فنوال

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش