ترازنامه سالانه فخوز

روند سالیانه


تغییر نسبت به سال قبل
درصد از فروش