جریان نقدی دوره ای زگلدشت

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش