جریان نقدی دوره ای کگل

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش