جریان نقدی دوره ای کمنگنز

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش