جریان نقدی دوره ای کماسه

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش