جریان نقدی دوره ای چفيبر

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش