جریان نقدی دوره ای شبهرن

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش