جریان نقدی دوره ای شبريز

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش