جریان نقدی دوره ای شتران

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش