جریان نقدی دوره ای پاسا

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش