جریان نقدی دوره ای پسهند

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش